ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
– alkalmazandó 2017. Július 5.-től –

Amely a ProfessionWeb Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 66. Fsz. 1.)

E-mail cím: info@goodbusiness-tudakozo.hu;

Cégjegyzékszám: 01-09-300460;

Adószám: 25992395-2-43;

Bankszámlaszám: 11710088-21453960-00000000;

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

 

mint a http://www.goodbusiness-tudakozo.hu/ internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) Szolgáltatója és az alábbiakban részletezett szolgáltatás nyújtója (a továbbiakban: „Szolgáltató”) másrészről a honlapon történő megjelenést megrendelő személy (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Megrendelő megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

2. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás teljesítése

Szolgáltató mint webgazda a Honlapon elérhető internetes felületet értékesíti a megrendelő részére. A szolgáltatás tárgya hirdetés megjelenítése, amely szakmai és kapcsolatfelvételi, elérhetőségei adatokat, információkat – különösen bemutató szöveget, képet, ábrát, logót és internetes hivatkozást tartalmaz, melyek a Holnapon kerülnek megjelenítésre.
A szerződés az internetes felületen történő regisztrációval, a felek között személyesen történő megállapodással, szóban, vagy írásbeli megállapodással jöhet létre. A szóban, rögzített hívással közölt ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező szóbeli nyilatkozattal fogadja el a Megrendelő és ezzel a felek között szerződés jön létre, amely a felek között azonnal hatályosul. A Megrendelő hirdetését Szolgáltató a szóbeli szerződéskötést követően cégnévvel és címmel azonnal megjeleníti, az összes adat a szolgáltatási díj megfizetését követően kerül megjelenítésre, a szolgáltatás ezzel minősül teljesítettnek. Szolgáltató a szerződéskötést követően a szerződést írásba foglalja (a továbbiakban: Egyedi szerződés leirata) és azt elektronikus formában vagy postai úton megküldi Megrendelőnek. A szóbeli szerződését hatályát az egyedi szerződés leiratának megküldése nem érinti, az külön aláírás nélkül is, a felek között érvényes és hatályos szerződésnek minősül.

3. A szolgáltatási díj és annak megfizetése

3.1.

A szolgáltatás díjáról Szolgálató díjbekérőt állít ki és küldd meg a Megrendelő részére. A díj az általános forgalmi adót tartalmazza. A díj megfizethető banki átutalással vagy a számlavezető bankfiókban a Szolgáltató részére történő készpénzbefizetéssel. Az utalás vagy befizetés közlemény rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a díjbekérő sorszámát. A díj megfizetésének az az időpont számít, amikor az összeg hiánytalanul jóváírásra kerül Szolgáltató bankszámláján. Szolgáltató a díjbekérő szerinti összeg jóváírást követően állítja ki a számlát. Megrendelő elfogadja az elektronikus díjbekérőt és számlát.

3.2.

A szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

4. Szerződés tartama és megszűnése

4.1.

A felek közötti szolgáltatási szerződés a szerződéskötéskor rögzített határozott időtartamra jön létre. A 12 hónapra létrejött szerződés a felek külön jognyilatkozata nélkül is további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben Megrendelő a szerződés lejártát megelőző 30. napig írásban nem jelzi, hogy a szolgáltatásra a következő 12 hónapos időtartamra nem tart igényt.

4.2.

Megrendelő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, így jelen szerződés alapjául szolgáló jogügylet nem tartozik a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya alá és nem fogyasztói szerződés. Megrendelő a szerződéskötést követően, – a szerződéses időszak jelen bekezdés szerinti meghosszabbodása esetére is vonatkozóan – elállásra nem jogosult.

4.3.

Megrendelő meghiúsulási kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget arra az esetre, ha a tárgyidőszakra vonatkozó díj meg nem fizetése mellett a szerződést felmondja, vagy attól eláll. Ugyancsak meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Megrendelő, ha a Szolgáltató azért áll el a szerződéstől, mert a Megrendelő a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőn belül a szolgáltatási díjat felszólítás ellenére sem fizette meg. A meghiúsulási kötbér mértéke megegyezik a szolgáltatási díj összegével. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelés teljesítésétől indokolás nélkül elálljon.

5. Egyéb rendelkezések

5.1.

A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a Honlap külalakját és megjelenését a Megrendelő hozzájárulása nélkül megváltoztassa.

5.2.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a feltüntetett esetlegesen hibás adatokért. Amennyiben a Megrendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett adat), akkor az ezt észlelő fél haladéktalanul értesíti a másik felet és Szolgáltató a szükséges javítást elvégzi. Szolgáltató kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben, ugyancsak a Megrendelő által megjelenített reklám vonatkozásában. Megrendelő kizárólagosan felelős a Hirdetésért, vagy az azon keresztül elérhető honlap, a hirdetett termék vagy szolgáltatás jogszerűségéért, valódiságáért, továbbá azért, hogy az nem sérti más személyiségi, illetve szerzői vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát. Amennyiben a hirdetés tárgyát képező termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik, az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek Megrendelőt terhelik. A Felek egymással szemben érvényesíthető kártérítési igényüket korlátozni kívánják a Szolgáltatási díj összegének erejéig. Felek a jelen felelősségkorlátozó rendelkezésre kötötték meg a szerződést tekintettel arra, hogy a szerződésből származó előnyök megfelelő mértékben ellentételezik a felelősségkorlátozást. Megrendelő kötelezi magát, hogy amennyiben hirdetéssel összefüggésben harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel él, úgy a helytállás alól mentesíti Szolgáltatót, annak képviselőjét vagy alkalmazottját és harmadik személyek irányában közvetlenül helytáll.

 

5.3. 

A Megrendelő esetleges panaszait az Szolgáltatónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelés során a felek az email címre illetve küldött elektronikus levélben történő közlést joghatályosnak fogadják el.

5.4.

A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Megrendelő a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja a Szolgáltatót azok tárolására, kezelésére. A Megrendelő a regisztrációval feljogosítja az Szolgáltatót arra, hogy megadott személyes adatait eltárolja, továbbá Szolgáltató munkatársainak átadja. A Megrendelő a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban a Szolgáltató e-mail címére küldött levélben.

5.5.

Amennyiben a Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az adat valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a regisztrációt törölni, vagy annak megjelenését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

5.6.

A regisztrációval a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató vele kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról.

5.7. 

A weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, beleértve a jelen általános szerződési feltételeket és adatvédelmi szabályzatot, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.
Az Szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Szolgáltató a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
Megrendelő a Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

5.8.

Jelen általános szerződési feltételek a Megrendelő általi aláírással, vagy a Szolgáltatóval folytatott telefonos beszélgetést során rögzített szóbeli szerződéssel lépnek hatályba; melynek során Megrendelő kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), mely feltételek megismerését a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség. A szerződés újabb évre történő meghosszabbítása esetén az új időszakra vonatkozóan az akkor hatályos általános szerződési feltételek az irányadók. Az általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályát és alkalmazhatóságát. A Felek ebben az esetben kötelesek az érvénytelen részt a szerződéses célnak megfelelő új rendelkezéssel helyettesíteni.

5.9. 

Az esetleges felmerülő jogvitákra a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek.

5.10.

A felek kizárják a jelen szerződés átruházását. A felek jogutódlással való megszűnése, vagy képviselőik változása a megkötött szerződés hatályát nem érinti.

5.11.

Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz, és a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá álképviselőnek minősül. Az képviselő a Megrendelőnek a jognyilatkozat megtételéből eredő teljes kárát köteles megtéríteni. A kár összege, mint elmaradt haszon a szolgáltatási díj összege.

6. Adatvédelmi rendelkezések

6.1.

Szolgáltató mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.
A Megrendelő képviseletében eljáró temészetes személy elfogadja és kijelenti, hogy a megadott adatok az általa képviselt jogi személy adatai, abban az esetben is, ha azt természetes személyként is használja, még ha a vele kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, gazdasági, kulturális azonosságára jellemző ismeret vagy következtetés az érintettre vonatkozóan levonható.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.
Szolgáltató a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.

6.2.

Az Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

6.3.

A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Szolgáltató olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlapmotor két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi az adatbázist, a beérkező email üzeneteket az automatikus adatfeldolgozás során HTTPS titkosítású levelező szerveren továbbítjuk.

6.4.

A megrendelések teljesítése körében adatfeldolgozónak minősülnek a társaság, akiknek adatfeldolgozási feladata az adatbázis karbantartása és közreműködés a megrendelések teljesítésében.

6.5.

Megrendelő elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Szolgáltató a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Megrendelő jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. Amennyiben megrendelő az általa megadott valamely adat törlését kezdeményezi, ez díjfizetési kötelezettségét nem érinti, illetve ilyen okból történő elállása esetén is alkalmazandó az erre az esetre megállapított meghiúsulási kötbér.